Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.ΘΕ., έτους 2017

B2Green avatar
11:32, 22/06/2017

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.ΘΕ., έτους 2017

Κυριότερα Σημεία

Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 (και ώρα 13.30΄), στο ξενοδοχείο «HOLIDAY INN ATHENS». πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρµανσης Ενέργειας», υπό την προεδρεία (του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), κου Βασίλη Τοιχοµίδη και Γραµµατέα (τον Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου), κο Σωτήρη Κατσιµίχα, επιµεριζόµενη σε δύο µέρη.

Το Πρώτο Μέρος, που αφορούσε τις «∆ιεργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης» µε τη συµµετοχή των Μελών της Ένωσης και µόνο και το ∆εύτερο Μέρος της «Ανοικτής Συνεδρίας» µε τη συµµετοχή Μελών και προσκεκληµένων.

Η φετινή Γενική Συνέλευση χαρακτηρίζεται από την αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων (εταιρειών) Μελών, καθώς και από την ιδιαίτερη συµµετοχή σε αριθµό, αλλά και την γόνιµη διαβούλευση, κατά τις εργασίες αυτής.

Εκτός των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (οικονοµικός και διοικητικός απολογισµός έτους 2016, καθώς και προϋπολογισµός και διοικητικός προγραµµατισµός έτους 2017), τα οποία ψηφίστηκαν οµόφωνα, αποφασίσθηκε και η διεύρυνση της ιδιότητας του Μέλους και σε εταιρείες των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυµαίνεται από 200.000 € µέχρι και του ποσού των 700.000 €. Η κατηγορία αυτή του Μέλους φέρει τον χαρακτηρισµό του «Αρωγού».

Επίσης αποφασίσθηκε η µείωση του ελάχιστου κύκλου εργασιών του «Τακτικού» Μέλους, από 1.000.000 € στο ποσό των 700.000 €. Οι αποφάσεις αυτές επιφέρουν και την αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού.

Τέλος, η Γ.Σ. επικύρωσε την απόφαση του ∆.Σ. περί εφαρµογής «Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Ένωσης», καθώς και το κείµενο αυτού, όπως και το νέο σήµα αυτής, το οποίο χαρακτηρίσθηκε από ιδιαίτερη αισθητική και µε «εννοιολογικό» περιεχόµενο.

Στη συνέχεια από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έγινε η παρουσίαση και ακολούθησε συζήτηση επί των εξής θεµάτων:

  1. «Οικονοµικά στοιχεία πορείας του Κλάδου» (Κ. Αλβανός)
  2. «Εκτιµήσεις πορείας της Αγοράς» (Β. Τοιχοµίδης)
  3. «Οικολογικός σχεδιασµός – λέβητες» (Χ. Χρηστίδης)
  4. «"Εξοικονόµηση κατ' οίκον" – ΚΕΝΑΚ» (Σ. Κατσιµίχας)
  5. «Είσοδος νέας κατηγορίας µελών» (Β. Φούρλας).

Το ∆εύτερο µέρος της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησε µε «Ανοικτή Συνεδρία», µε προσκεκληµένους εκπροσώπους των έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης του κλάδου µας και µε τη συµµετοχή εταιρειών που δεν είναι Μέλη της Ένωσης.

Χαιρετισµό στην Γ.Σ. απηύθυνε ο Γενικός Γραµµατέας της «Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας» (Ο.Β.Υ.Ε.), κος Θεόδωρος Τουτζιαράκης.

Στην συνέχεια, ο κος ∆ηµήτριος Οικονόµου, από την εταιρεία «B.C. ALTIUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ανέπτυξε µέσω µίας εµπεριστατωµένης παρουσίασης τα «Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013», ενώ ο κος ∆ηµήτριος Παπουτσής, από την εταιρεία «GLOBE ONE DIGITAL» παρουσίασε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δυνατότητες του «Digital Marketing».

Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης της «ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.» του έτους 2017 ολοκληρώθηκε, παρέχοντας δείπνο στους παριστάµενους εκπροσώπους των εταιρειών Μελών της και στους καλεσµένους της.

Η «Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρµανσης Ενέργειας» συµπληρώνοντας οκτώ συναπτά έτη µαχητικής παρεµβατικότητας στο κλάδο θέρµανσης – ενέργειας και στην αγορά γενικότερα, εκφράζει µέσω του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της την αισιοδοξία πως µε την συλλογικότητα του κλάδου, τον ανοικτό διάλογο, τις συνεργασίες µε συγγενείς φορείς, τις παρεµβάσεις στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, αλλά και την αξιοποίηση κάθε χρηµατοδοτικής δυνατότητας, τη δύσκολη αυτή οικονοµική περίοδο που διανύουµε, θα δηµιουργηθούν πρόσθετες προοπτικές εξέλιξης και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεών µας, του προσωπικού µας, αλλά και της εν γένει αγοράς.

B2Green
By B2Green.gr 11:32, 22/06/2017

Ψάχνεις για θέρμανση;
Ζήτα προσφορά εδώ!