Τι αναφέρει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για την αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο & για τα κοινόχρηστα

B2Green avatar
18:49, 23/10/2014

Τι αναφέρει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για την αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο & για τα κοινόχρηστα

Κυριότερα Σημεία

  • Κριτήριο η απόφαση συνέλευσης της πολυκατοικίας
  • Με απόλυτη πλειοψηφία η κεντρική θέρμανση με ΦΑ
  • Αυτονομία: έως 25% η συμμετοχή στα κοινόχρηστα
Ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που θα διακόψουν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας και θα τοποθετήσουν αυτόνομο καυστήρα φυσικού αερίου, θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν με ποσοστό έως 25% στις κοινόχρηστες δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της κεντρικής θέρμανσης.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου που έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αποσκοπούν αφενός στη διευκόλυνση της επέκτασης του φυσικού αερίου στη θέρμανση κτιρίων, αφετέρου στη δίκαιη κατανομή των δαπανών θέρμανσης, δεδομένου ότι και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων με πλήρη αυτονομία ωφελούνται από τη λειτουργία των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, τα οποία ανεβάζουν τη θερμοκρασία, συνολικά, του κτιρίου.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε αλλαγή στη θέρμανση απαιτείται η σύγκληση γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών με πρωτοβουλία είτε του διαχειριστή είτε του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη. Η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία των θερμαινόμενων ιδιοκτησιών (και όχι του συνόλου) την αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο.

Αν η γενική συνέλευση απορρίψει την πρόταση για αντικατάσταση του καυστήρα ή αν δεν προχωρήσει στην υλοποίησή της, τότε κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης μπορεί να αποκοπεί από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και να τοποθετήσει ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου σε χώρο της κυριότητας ή της αποκλειστικής χρήσης του.

Η συμμετοχή των «αυτόνομων» ιδιοκτησιών στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης ορίζεται ως εξής:
 
  • Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές αυτονομίας, το προβλεπόμενο από τη σχετική μελέτη ποσοστό της πάγιας συμμετοχής της ιδιοκτησίας αυτής, με ανώτατο όριο το 25%.
  • Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης χωρίς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, το μειωμένο ποσοστό συμμετοχής που προβλέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου για τις κενές και μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, με ανώτατο όριο το 25%.
  • Αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μειωμένο ποσοστό συμμετοχής, το 25% του προσδιορισμένου ποσοστού συμμετοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες αυτές.

Πάντως, η γενική συνέλευση του κτιρίου μπορεί οποτεδήποτε, με απόφασή της, να αποφασίσει ποσοστό πάγιας συμμετοχής μικρότερο από 25% ή και πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται. Ορίζεται επίσης, ρητά ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης των ισχυόντων κανονισμών των πολυκατοικιών της χώρας.

Άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου με διαχωρισμό των δραστηριοτήτων εμπορίας και διανομής. Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου 2015, η ΔΕΠΑ και οι ΕΠΑ υποχρεούνται να τηρούν, χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητές τους, ενώ έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής.

Επίσης, από 1ης Ιανουαρίου 2016 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh καθίστανται επιλέγοντες, αποκτούν δηλαδή το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή φυσικού αερίου. Από 1ης Ιανουαρίου 2017, γίνονται επιλέγοντες όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες, ανεξαρτήτως κατανάλωσης και από 1ης Ιανουαρίου 2018, όλοι οι Οικιακοί Πελάτες.

Τι αναφέρουν τα άρθρα του νομοσχεδίου για τις κεντρικές θερμάνσεις

Άρθρο 9

«Σε περιπτώσεις οικοδομών με πρόσοψη σε οδούς από όπου διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης, μόνος ή ομαδικά και ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας, μπορεί, με έγγραφη αίτησή του, να ζητήσει από το διαχειριστή τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με μοναδικό θέμα την αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου και τη σύνδεση ολόκληρου του κτιρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ανωτέρω αιτήσεως στον διαχειριστή. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα τη γενική συνέλευση, ή δεν υπάρχει διαχειριστής, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας, μπορεί να τη συγκαλέσει ο ίδιος, ειδοποιώντας εγγράφως όσους συνιδιοκτήτες κατοικούν στο κτίριο, και όσους άλλους των οποίων γνωρίζει τις διευθύνσεις κατοικίας τους, αναρτώντας τη σχετική πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου προ δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ορίσει, και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός του κτιρίου.

2. Κατά την παραπάνω συνέλευση, όποιος έχει λάβει την πρωτοβουλία για τη σύγκλησή της υποχρεούται να προσκομίσει πάνω από μία προσφορές από εξειδικευμένα συνεργεία εγκαταστατών, διαπιστευμένα στην αντίστοιχη εταιρία παροχής φυσικού αερίου, οι οποίες πρέπει να αναγράφουν το αναλυτικό κόστος της αντικατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, ώστε να προκύπτει και η αναλογία επιβάρυνσης εκάστου συνιδιοκτήτη, ενώ αντίστοιχες προσφορές μπορεί να προσκομίσει και οποιοσδήποτε άλλος συνιδιοκτήτης.

3. Η συνέλευση αυτή μπορεί να αποφασίσει την άμεση αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου και την τροφοδοσία του από το δίκτυο φυσικού αερίου, με απόλυτη πλειοψηφίατων συνιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης του κτιρίου, ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τα χιλιοστά συμμετοχής της κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης. Η σχετική δαπάνη κατανέμεται σύμφωνα με τα ίδια χιλιοστά μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης , ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιούν.

Επί αυτόνομης θέρμανσης ή εάν δεν προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό του κτιρίου ποσοστά κατανομής της δαπάνης θέρμανσης, η κατανομή της εν λόγω δαπάνης αντικατάστασης γίνεται βάσει των χιλιοστών επί του οικοπέδου των παραπάνω οριζοντίων ιδιοκτησιών. Η κατανομή της δαπάνης αγοράς του φυσικού αερίου και συντήρησης και επισκευής της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης εξακολουθεί να πραγματοποιείται όπως προβλέπει ο ισχύων σε κάθε κτίριο κανονισμός ή, αν δεν υφίσταται κανονισμός, ο εφαρμοζόμενος τρόπος κατανομής της ανάλογης δαπάνης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 6.

4. Αν η γενική συνέλευση απορρίψει τη σχετική πρόταση ή για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβει θετική απόφαση εντός προθεσμίας ενός 45 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της ή την λάβει αλλά δεν προχωρεί στην υλοποίησή της αμελλητί, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε με αποκλειστικά δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια, σε απομόνωση των θερμαντικών σωμάτων της ιδιοκτησίας του από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, κατά τρόπο που να μην θίγει τη θέρμανση των λοιπών ιδιοκτησιών, και σε σύνδεση της ιδιοκτησίας του με το δίκτυο φυσικού αερίου το οποίο θα τροφοδοτεί ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου.

Ο παραπάνω μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός της οριζόντιας ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου συνιδιοκτήτη ή σε χώρο της κυριότητας ή της αποκλειστικής χρήσης του, που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και κατά τρόπο που να μην παρενοχλούνται άλλοι συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Η σωλήνωση παροχής φυσικού αερίου θα μπορεί να διέρχεται από κατάλληλο σημείο της πρόσοψης του κτιρίου ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, με τη μικρότερη δυνατή λειτουργική και αισθητική όχληση των λοιπών συνιδιοκτητών.

5. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται προ της έναρξης των παραπάνω εργασιών να γνωστοποιήσει στο διαχειριστή της πολυκατοικίας την μονομερή αποχώρησή του από το υφιστάμενο σύστημα κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου του κτιρίου, τον αριθμό έγκρισης της αίτησής του από την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου, τον τρόπο όδευσης της σωλήνωσης παροχής φυσικού αερίου μέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. Ο διαχειριστής και οι ένοικοι των ιδιοκτησιών του κτιρίου που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών αυτών οφείλουν να διευκολύνουν την εκτέλεσή τους, ο δε ενδιαφερόμενος να μεριμνά ότι αυτές δεν παρακωλύουν τη χρήση των ιδιοκτησιών τους.

6. Σε κτίρια των οποίων το σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο η λειτουργία του, επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη η αποσύνδεση των θερμαντικών σωμάτωντων ιδιοκτησιών τους από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και η αυτόνομη θέρμανσή τους με ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου, εφόσον τηρηθούν ανάλογα οι διαδικασίες που προβλέπονται στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 1 και στις παραγράφου 4 και 5 του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή το θέμα σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι η λειτουργία ή μη, της υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για όσες ιδιοκτησίες έχουν ηδη αυτονομηθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και λειτουργούν κατόπιν σχετικής μελέτης και έγκρισης από τις ΕΠΑ, ανεξαρτήτως απόφασης γενικής συνέλευσης. Για τις ιδιοκτησίες αυτές ισχύουν κανονικά οι διατάξεις περί κοινών δαπανών της παραγράφου 8.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί ή λειτουργήσει στο μέλλον η κεντρική θέρμανση, οποιαδήποτε οριζόντια ιδιοκτησία έχει αυτονομηθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται να συμμετάσχει στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, καταβάλλοντας προς τη διαχείριση του:

α) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές αυτονομίας, το προβλεπόμενο από τη σχετική μελέτη ποσοστό της πάγιας συμμετοχής της ιδιοκτησίας αυτής, με ανώτατο όριο το 25%,

β) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης χωρίς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, το μειωμένο ποσοστό συμμετοχής που προβλέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου για τις κενές και μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, με ανώτατο όριο το 25% και

γ) Αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μειωμένο ποσοστό συμμετοχής, το 25% του προσδιορισμένου ποσοστού συμμετοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες αυτές.

Η γενική συνέλευση του κτιρίου μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της να αποφασίσει ποσοστό πάγιας συμμετοχής μικρότερο από 25% ή και πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησιών.
   
B2Green
By B2Green.gr 18:49, 23/10/2014

Ψάχνεις για θέρμανση;
Ζήτα προσφορά εδώ!